Strategický záměr ÚVT na léta 2021–2028

Věda a výzkum a doktorské studium

Strategické cíle

2.1 Přispívat k postavení mu jako špičkové výzkumné univerzity rozvojem jejího e-infrastrukturního zázemí, postaveného na aktivním zapojení do národních i mezinárodních e-infrastruktur, zejména e–INFRA CZ a EOSC; podporovat interdisciplinaritu aktivním zapojením a spoluprací s dalšími výzkumnými infrastrukturami na mu i mimo ni.

2.2 Koordinovat a soustavně rozvíjet principy a strategii Open Science na mu, ustavit mu jako významného nositele velkých repozitářů výzkumných dat, budovaných v souladu s fair principy a zapojených do EOSC ekosystému s cílem podpořit dlouhodobé zlepšení kultury rozhodování na základě (vědeckých) faktů v ČR (rozvoj vědecké diplomacie).

2.3 Soustavně rozvíjet pozici ÚVT jako klíčového mezinárodně akceptovaného pracoviště aplikovaného výzkumu zejména ve strategických oblastech kyberbezpečnosti, umělé inteligence a e-infrastruktur, s cíleným využitím dosažených výsledků bezprostředně v univerzitním prostředí.

2.4 Podporovat IT orientovanou interdisciplinaritu v doktorském studiu, vypisovat odpovídající témata disertačních prací, spolupracovat napříč doktorskými studijními programy na univerzitě kvalifikovanou péčí o synergickou aplikaci informatických principů při řešení interdisciplinárních výzkumných témat souvisejících se strategickými výzkumnými směry ÚVT.

Specifické strategické cíle v jednotlivých strategických oblastech výzkumu ÚVT

2.5 Být vedoucím národním pracovištěm v oblasti výzkumu a aplikace autonomních kyberbezpečnostních nástrojů, se speciálním zaměřením na nástroje a procesy, které umožní zvládnout transformativní vliv umělé inteligence na oblast kyberbezpečnosti.

2.6 Rozvíjet koncepci maximální automatizace kyberbezpečnostního týmu, jejímž těžištěm je výzkum pokročilých metod zajišťování situačního povědomí a predikce kyberbezpečnostních incidentů.

2.7 Studovat a rozvíjet modely, nástroje a procesy pro validaci, ověřování a depozici AI metod s cílem stát se národní referenční institucí v této oblasti zejména pro zpracování dat z kyberbezpečnosti, věd o živé přírodě a lékařství a provozu rozsáhlých IT systémů.

2.8 Rozvíjet výzkum v oblasti vysvětlitelnosti chování metod umělé inteligence s návazným vývojem aplikovaných XAI (explainable AI) metod, dosáhnout pozice národního lídra v této oblasti.

2.9 Vytvořit flexibilní (cloudovou) infrastrukturu pro vytěžování dat z repozitářů vědeckých dat zejména v následujících oblastech: (i) zdraví a vědy o živé přírodě, (ii) environmentální, toxikologická a farmaceutická data, (iii) provoz e-infrastruktur včetně dat specifických pro kyberbezpečnostní výzkum; ve vazbě na bod 8 pak aktivně přispět k budování datových úložišť v těchto oblastech.

2.10 Rozvíjet výzkum a vývoj v oblasti návrhu a akcelerace algoritmů pro efektivní využití vysokovýkonných (HPC) e-infrastruktur a rozsáhlých datových úložišť; podporovat a rozvíjet interdisciplinární výzkum cílením na potřeby výzkumných týmů na mu, v národním i mezinárodním kontextu zejména v souvislosti s velkými výzkumnými infrastrukturami, EOSC a Euro HPC; hrát v této oblasti klíčovou roli v rámci národní e-infrastruktury e –INFRA CZ.

2.11 Rozvíjet výzkum v oblasti řízení přístupu k IT zdrojům (autentizační a autorizační infrastruktura), a to včetně vývoje odpovídajících nástrojů s aspirací na široké mezinárodní nasazení.

2.12 Rozvíjet Open / FAIR data koncepci, zejména ve vztahu k metodám, procesům a nástrojům pro tvorbu, provoz a další rozvoj otevřených repozitářů vědeckých dat, aktivně (koordinačně) se zapojit do přípravy národní koncepce a následného budování sítě takovýchto repozitářů v rámci ČR a jejich napojení na mezinárodní aktivity.

Klíčové výsledky a indikátory

Společné

2.i Vysoká kvalita publikačních výsledků, zejména v D1 a Q1 časopisech a na špičkových konferencích; rostoucí trend v počtu i kvalitě výsledků.

2.ii Významný podíl publikací se zahraničními partnery (rostoucí trend).

2.iii Navýšení počtu habilitovaných pracovníků (docentů a profesorů) tak, aby každé strategické téma bylo pokryto alespoň dvěma habilitovanými pracovníky.

2.iv Rozsah zapojení do mezinárodních orgánů (pracovní skupiny, panely, standardizační instituce a skupiny…), specificky v pozici vedoucích nebo jejich zástupců.

2.v Rostoucí zapojení do mezinárodních projektů a podobných aktivit s významným postavením v rámci projektů; koordinace mezinárodních projektů (měřítkem počet projektů, pozice v nich i objem získaných finančních prostředků).

2.vi Počet úspěšných absolventů doktorského studia vedených zaměstnanci ÚVT; počet školitelů– konzultantů z řad zaměstnanců ÚVT (bez ohledu na obor studia); rostoucí trend ve vedení doktorských studentů pod dvojím vedením (se zahraniční institucí).

2.vii Počet spolupracujících zahraničních pracovišť (primárním indikátorem jsou výměnné pobyty školených doktorských studentů a zaměstnanců).

2.viii Počet spolupracujících průmyslových partnerů (rostoucí trend), rozvoj projektů smluvního výzkumu (na národní i mezinárodní úrovni).

2.ix Počet aktivních spoluprací se státní správou, resp. samosprávou (projekty, studie, smluvní výzkum…).

Specifické

2.x Počet velkých výzkumných infrastruktur s aktivní (smluvní) spoluprací s ÚVT.

2.xi Počet a rozsah spravovaných repozitářů vědeckých dat.

2.xii Vytvoření frameworku pro vývoj a kontinuální trénink autonomních kyberbezpečnostních nástrojů.

2.xiii Vytvoření systému a metodologie pro validaci systémů využívajících principů umělé inteligence.

Opatření k dosažení cílů

2.a Důraz na zvyšování akademické kvalifikace – odborné vedení doktorských studentů v roli konzultantů, zajištění habilitovaných pracovníků, příprava na zajištění alespoň jedné profesorské pozice.

2.b Pokračování v internacionalizaci členů týmu, náboru a průběžném udržování zahraničních pracovníků na post-doc pozicích.

2.c Prohlubování spolupráce se stávajícími zahraničními partnery – extenzivní zapojení do mezinárodních výzkumných komunit prostřednictvím společných projektů, pracovních skupin, organizace konferencí a výměnných pobytů; specificky prohlubování spolupráce a zapojení do evropských a případně i globálních infrastruktur.

2.d Prohloubení spolupráce se státní správou a komerčním sektorem – pokračování a rozvoj současných spoluprací, hledání příležitostí k vytváření nových, zajištění transferu výzkumných a vývojových výsledků do praxe, získávání průběžné zpětné vazby a podnětů pro výzkumná a vývojová témata.

2.e Podávání projektů s významným výzkumným či vývojovým potenciálem a komercializace aplikovaných výstupů.

2.f Navázání spolupráce s nemocnicemi v ČR na ukládání zdravotnických dat pro výzkum (rozpracované FN Brno a MOU).

2.g Rozvoj spolupráce s RECETOX.

2.h Vypsání post-doc pozic na AI analýzu multimodálních zdravotnických dat (s přesnější specifikací pod-domény — např. omická a klinická data, obrazová a klinická data, časové řady).

2.i Aplikace výzkumných prototypů do klinické praxe ve spolupráci s lékařskými skupinami, případně s průmyslem — s vyžitím odpovídajícího národního a mezinárodního financování.

2. j Zapojení se na národní úrovni do budování European Health Data Spaces.

2.k Cílená interakce s ostatními velkými výzkumnými infrastrukturami v oblasti věd o živé přírodě a ochrany životního prostředí na národní i mezinárodní úrovni; hledání potenciálu zejména projektové spolupráce v rámci Horizon Europe.

2.l Aktivní role v rámci univerzitní strategie obnovy a rozvoje výzkumných infrastruktur; aktivní role na národní úrovni při dalším rozvoji výzkumných infrastruktur a zejména jejich IT zázemí.

2.m Přímá podpora zapojení ÚVT do dalších výzkumných infrastruktur, zejména v koordinaci s dalšími pracovišti MU.

2.n Specifické zapojení do celouniverzitní podpory mezioborových týmů tam, kde tyto týmy vyžadují významnou it podporu, resp. zdroje.

2.o Realizace Strategie Open Science MUNI 2022–2028.

Zpět na rozcestník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info