Strategický záměr ÚVT na léta 2021–2028

Profesionální IT zázemí MU

Strategické cíle

5.1 ÚVT je expertním servisním střediskem a garantem profesionálních IT služeb pro MU, které proaktivně rozvíjí za pomoci „state of the art“ postupů, s využitím výsledků vlastního výzkumu a vývoje a s rostoucím využitím automatizace, řízené na základě shromažďovaných provozních údajů postupy BI/AU.

5.2 MU je organizace s plně digitalizovanými ekonomickými procesy a ÚVT je garantem jejich tvorby, údržby a optimalizace.

5.3 MU je organizace s moderním zázemím pro práci s bibliografickými daty.

Aktivity v této oblasti jsou dále členěny do následujících oblastí:

Informační systémy

5.4 ÚVT provozuje a průběžně rozvíjí novou generaci ERP systému pro MU.

5.5 ÚVT je akceptovaným lídrem ve vývoji ERP systémů pro VVŠ.

5.6 ÚVT je tvůrcem a garantem integrační platformy MU pro IT systémy a aplikace, které poskytují data a funkčnosti primárně (ale nejenom) v oblasti ekonomiky a personalistiky, a je současně metodikem a držitelem know-how v oblasti integrace informačních systémů na MU (business a procesní analýza, enterprise architektura a integrace, sw development).

5.7 ÚVT je hlavním partnerem tvorby manažerského informačního systému (MIS) pro rozhodování na všech úrovních řízení (Univerzita řízená daty).

Kyberbezpečnostní zázemí a služby

5.8 ÚVT je garantem bezpečného IT prostředí univerzity, nositelem principu „security by design“ a aktivním partnerem při definici a uplatňování bezpečnostních politik MU.

5.9 CSIRT-MU je respektovaným a uznávaným expertním pracovištěm na národní i mezinárodní úrovni, úzce spolupracujícím s národními i mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti kyberbezpečnosti a kyberobrany a s předními akademickými institucemi v ČR.

5.10 CSIRT-MU je první volbou pro externí partnery v rámci spolupráce s univerzitou v oblasti kyberbezpečnosti a kyberobrany.

Služby IT

5.11 ÚVT v úzké spolupráci s fakultními a dalšími pracovišti zajišťuje komplexní portfolio IT služeb napříč MU a je garantem jejich dalšího rozvoje v souladu s moderními trendy v IT.

5.12 ÚVT je garantem moderních IT prostředků pro flexibilní spolupráci a metodikem jejich efektivního využití.

5.13 ÚVT je garantem a metodikem v oblasti řízení IT služeb MU.

Služby e-infrastruktury

5.14 ÚVT rozvíjí a poskytuje špičkové IT infrastrukturní zázemí pro rozsáhlé výpočty (HPC) a práci s velkými datovými sadami včetně prostředí a nástrojů na jejich pokročilou analýzu (i s využitím metod umělé inteligence); ÚVT je integrátorem výpočetních a úložných kapacit pro MU.

5.15 ÚVT zajišťuje, resp. provozuje IT infrastrukturní zázemí pro všechny IT služby, ať již na místě (na hardware MU) nebo v cloudu (s využitím komerčních i komunitních řešení).

5.16 e-Infrastruktura MU je vhodně integrována do národní e-infrastruktury i IT součástí tematických infrastruktur a je součástí EOSC prostředí v ČR; ÚVT je lídrem v oblasti práce s rozsáhlými a výkonnými distribuovanými systémy a jejich efektivním využitím.

5.17 ÚVT je respektovaný partner a první volba v oblasti ukládání a další práce s citlivými daty.

Klíčové výsledky a indikátory

5.i Úspěšná realizace výběru nové generace ERP systému, zajištění jeho provozu a rozšíření o modul CRM i další funkčnost dle potřeb univerzity.

5.ii Je vytvořena architektura a následně implementována integrační platforma pro informační systémy na MU.

5.iii Je vytvořena platforma tvorby datových skladů; je využita v rámci implementace MIS a nasazení v univerzitních agendách.

5.iv Je vytvořen a rutinně provozován systém koordinovaného sběru a řízení požadavků včetně příslušných workflow a jejich poloautomatizovaného vyhodnocování s využitím prostředků BI/AI.

5.v Kontinuálně je zvyšována spolehlivost a dostupnost klíčových systémů univerzity, zajištění rychlé obnovy po výpadku.

5.vi Výběr, implementace a provoz nového knihovního systému MU.

5.vii Zajištění a realizace projektů pro podporu provozní kyberbezpečnosti, zpravidla na úrovni leadera těchto projektů.

Opatření k dosažení cílů

5.a Posílení bezpečnosti kyberprostoru MU s přesahem k ostatním VŠ, s využitím výsledků výzkumu realizovaného na ÚVT.

5.b Zajištění identifikace zákonných povinnosti plynoucích z platné legislativy a adekvátní reakce na ně (např. ZOKB).

5.c Vývoj inovativních přístupů a open-source nástrojů, které budou uznávány a využívány bezpečnostní komunitou v ČR a EU.

5.d Budování a provozování infrastruktury pro zpracování utajovaných informací za účelem realizace bezpečnostních projektů a spolupráce s bezpečnostními složkami státu.

5.e Nastavení pokročilého řízení licencí užívaných MU (životní cyklus licence).

5.f Dokončení implementace řízení služeb ve spolupráci a s aktivním zapojením IT komunity na MU.

5.g Identifikace kritických IT systémů MU, tvorba a testování Disaster Recovery plánů.

5.h Aktivní rušení a konsolidace služeb a systémů nepodporujících strategii MU.

5.i Adaptace IT infrastruktury na poskytování dat ke sběru a vyhodnocování provozu. Vytěžování infrastrukturních dat pro rozhodování na všech úrovních univerzity.

5.j Rozvoj moderní datové sítě, implementace moderních technologií, rozšiřování kapacit pro přenosy vědeckých dat, vysoká flexibilita, těsné spojení se sdružením CESNET.

5.k Zajištění konkurenceschopné datové a výpočetní infrastruktury (včetně nastavení mechanismu pro její koordinované poptávání a financování) pro náročné vědecké aplikace (např. výzkum v oblasti biotechnologií, medicíny, pokročilých materiálů apod.).

5.l Plošné nasazení virtuálních prostředí pro podporu VaV na MU, například prostředí pro využití ai technologií, prostředí pro realizace praktické výuky (simulované/emulované infrastruktury) atp.

5.m Budování datové a výpočetní infrastruktury pro vývoj, simulace a testování autonomních systémů založených na umělé inteligenci (AI).

5.n Identifikace a využití komerčních platforem v oblastech, kde tato cesta vykazuje větší přínos/efektivitu. Pro běžná uživatelská data využívat komerční platformy poskytující nejvýhodnější poměr cena/výkon (např. MS O365).

5.o Rozvoj nástrojů a postupů pro práci s citlivými daty a zvláštními kategoriemi osobních údajů (zejména zdravotnickou dokumentací), získání certifikace pro ukládání a další zpracování citlivých dat.

5.p V úzké spolupráci se sdružením CESNET a dalšími institucemi návrh, implementace a další rozvoj nástrojů pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat (tzv. LTP), zejména v souvislosti budováním datových repozitářů pro vědecká data.

Zpět na rozcestník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info