Informace o projektu
Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

Kód projektu
ROZV/C3/2023
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Spolupracující organizace
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VVŠ ČR až na dvě výjimky provozují tři ekonomicko-správní (ERP) informační systémy: iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány organizační struktury (sítě spolupráce) a mechanismy sdílení know-how a kapacit a centrálně řídí komunikaci s dodavateli. V letech 2016-2022, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi sítěmi iFIS, Magion a SAP využívající synergický efekt, zejména při řešení legislativních úprav (Registru smluv, Elektronické evidence tržeb, Finanční kontroly, Sběru dat a výkaznictví, GDPR, DPH, Dovolené, Stravování zaměstnanců, Správy majetku, Skladové evidence, DEPO).
Záměrem po rok 2023 je navázat na již vybudované vazby a v definovaných oblastech společného zájmu rozvíjet uvedené ERP systémy a další související informační systémy řešitelských škol (v případě MU INET a Portál) na bázi společných analýz a návrhů řešení, tj. co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Oblastí společného zájmu je pro rok 2023 těchto pět: 1. zjednodušení správy a podpory uživatelů ERP systémů (správa přístupových práv, podpora efektivního provozu ERP systémů), 2. koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více školami v rámci sekce se zaměřením na agendy rozpočet, majetek a sklady, účetnictví, DPH, smlouvy a veřejné zakázky), 3. optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ s cílem snižovat administrativní zátěž zaměstnanců na všech úrovních), 4. inovace a technologie pro provoz a integrace ERP (sdílení informací mezi ekonomickým systémem a systémy pro podporu projektové administrativy a dalšími provozními administrativními systémy), 5. analýza dopadu DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ERP systémů, propojení ekonomických a personálních systémů se základními registry státu).
Projekt navazuje na dva centralizované rozvojové projekty z roku 2022, řešené stejnou skupinou VVŠ, a sice „Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol“ a „Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ“. Do projektu je zapojeno všech 26 VVŠ ČR a je členěn do tří sekcí podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. MUNI je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info