Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

VVŠ ČR až na dvě výjimky provozují tři ekonomicko-správní (ERP) informační systémy: iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány organizační struktury (sítě spolupráce) a mechanismy sdílení know-how a kapacit a centrálně řídí komunikaci s dodavateli. V letech 2016-2022, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi sítěmi iFIS, Magion a SAP využívající synergický efekt, zejména při řešení legislativních úprav (Registru smluv, Elektronické evidence tržeb, Finanční kontroly, Sběru dat a výkaznictví, GDPR, DPH, Dovolené, Stravování zaměstnanců, Správy majetku, Skladové evidence, DEPO).
Záměrem po rok 2023 je navázat na již vybudované vazby a v definovaných oblastech společného zájmu rozvíjet uvedené ERP systémy a další související informační systémy řešitelských škol (v případě MU INET a Portál) na bázi společných analýz a návrhů řešení, tj. co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Oblastí společného zájmu je pro rok 2023 těchto pět: 1. zjednodušení správy a podpory uživatelů ERP systémů (správa přístupových práv, podpora efektivního provozu ERP systémů), 2. koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více školami v rámci sekce se zaměřením na agendy rozpočet, majetek a sklady, účetnictví, DPH, smlouvy a veřejné zakázky), 3. optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ s cílem snižovat administrativní zátěž zaměstnanců na všech úrovních), 4. inovace a technologie pro provoz a integrace ERP (sdílení informací mezi ekonomickým systémem a systémy pro podporu projektové administrativy a dalšími provozními administrativními systémy), 5. analýza dopadu DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ERP systémů, propojení ekonomických a personálních systémů se základními registry státu).
Projekt navazuje na dva centralizované rozvojové projekty z roku 2022, řešené stejnou skupinou VVŠ, a sice „Zvýšení dostupnosti ekonomických informací vysokých škol“ a „Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ“. Do projektu je zapojeno všech 26 VVŠ ČR a je členěn do tří sekcí podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. MUNI je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info