Informace o projektu
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Kód projektu
ROZV/C12/2021
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Projekt je zaměřen na podporu nastavení a zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti (KB) na 25 veřejných vysokých školách. Tato vysoce aktuální potřeba je naléhavá v souvislosti s trvalým růstem KB hrozeb obecně, a ve zranitelných dobách souvisejících s celosvětovou pandemií zvláště. Nastavení kyberochrany je podmínkou pro širší elektronizaci a nasazení postupů pro distanční fungování vysoké školy. S výjimkou několika málo univerzit, které mají ustanoveny KB-týmy a základní procesy (i tak jsou ve srovnání s vyspělými zeměmi vesměs poddimenzované), je většina VVŠ v této oblasti na tom bídně. Cílem projektu je využít zkušeností a odborných kapacit vyspělejších univerzit, aby připravily metodiky a doporučení pro různě velké VŠ, které umožní těm méně připraveným zásadním způsobem zvýšit úroveň jejich kybernetické bezpečnosti. Vedle zlepšení situace v kyberochraně je neméně důležitým úkolem připravit vysoké školy na plnění povinnosti, které jim ukládá zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), zejména co se týká významných informačních systémů orgánů veřejné moci. Je přirozeným požadavkem, aby vysoké školy postupovaly přitom jednotným a synchronizovaným způsobem, ať již se to týká výkladů, rozsahu závazků a povinností (které by neměly být pro VVŠ nadměrně extenzivní a zatěžující), tak harmonogramu potřebných kroků (který by měl být zvladatelný i pro nezkušené). Po věcné stránce se řešení projektu zaměřuje do 7 oblastí, pro které budou ustanoveny odborné pracovní skupiny pod vedením zkušených expertů: Nastavení bezpečného kyberprostředí univerzity, významné informační systémy v prostředí VVŠ, osvěta uživatelů, systematické institucionální vzdělávání zaměstnanců, KB v distančním a kolaborativním prostředí, automatické vyhledávání zranitelností, právní aspekty KB.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info