ENVision: platforma pro analýzu přírodních ekosystémů s využitím leteckých a satelitních dat

Kód projektu
726/2023
Období řešení
7/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Data dálkového průzkumu Země – získaná jak satelitním, tak leteckým snímkováním – hrají dů-ležitou roli v mnoha aplikacích, především při včasném vyhodnocování stavu krajiny. Sdružení CESNET poskytuje datový sklad (národní bod) družicových dat Sentinel pro ČR a vizualizační portál poskytující základní možnosti jejich elementární analýzy. Ambicí tohoto projektu je před-stavit komplexní datově-analytické řešení ENVision, které poskytne modulárně rozšiřitelnou a škálovatelnou platformu pro pokročilou analýzu takto poskytovaných satelitních dat. Pro účely lokálního zpřesňování globálních analýz či lokálně specifické analytické metody poskytne plat-forma i možnosti importu lokálně snímkovaných leteckých či dronových dat, která jsou snímána a řízeně poskytována mj. Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Kromě inte-grace již dříve vyvinutých prototypů analytických metod, která zpracovávají a analyzují data dálkového průzkumu Země, projekt ověří i možnosti technik strojového učení a umělé inteli-gence pro zpřesnění těchto dosud využívaných analytických metod vyhodnocování stavu zejména lesních ekosystémů na základě satelitních dat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info