Informace o projektu
Výzkum ekologicko-evolučních vztahů bezobratlých živočichů (EKOLINKS)

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/0816/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na vybraná témata evoluční a ekologické biologie, která mají styčné body tématicky i metodologicky, ale i specifika podle zaměření jednotlivých týmů. Z hlediska typů prostředí jsou studovány akvatické i terestrické biotopy a živočišná složka jejich bioty a to z různých úhlů pohledu. Projektu se účastní tým 10 školitelů, 17 studentů DSP v prezenční formě z oborů parazitologie, hydrobiologie a ekologie a také studenti magisterského studia. Při řešení je používána pestrá škála metod od molekulárně-biologických a biochemických až po experimentální chovy živočichů a terénní výzkumy. Z širšího hlediska lze témata shrnout zhruba do tří okruhů. Jedním z nich je studium vybraných aspektů parazito-hostitelských vztahů z pohledu evoluční ekologie (koevoluce hostitelů a jejich hostitelsky specifických parazitů) a studium molekulární podstaty interakce mezi parazitem a hostitelem. Studiem potravních nik adaptacemi k lovu (behaviorálními, morfologickými a jedovými) se zabývá práce arachnologického zaměření. Další okruh témat je zaměřen na studium vlivu abiotických a biotických faktorů na složení a diverzitu společenstev vodních bezobratlých a také na životní cykly, fitness a přežívání vybraných modelových druhů vodního hmyzu. Studovány jsou časoprostorové změny na malých a středních škálách v různých typech vodního prostředí (přírodě blízké, antropogenně ovlivněné, revitalizované, vysychající). Témata jsou směřována k pochopení principů a procesů určujících studované jevy, mají však mnohdy i potenciál aplikace v ochraně přírody, v detekci i predikci vlivů klimatických změn nebo v biologické ochraně před škůdci v zemědělství. Výsledky výzkumů budou zveřejňovány zejména formou publikací, u kterých budou studenti buď jako hlavní autoři nebo spoluautoři.

Publikace

Počet publikací: 23


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info