Změna struktury interfázního jádra buněk lidských leukemických linií po působení diferenciačních činidel a záření

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA202/98/P253
Období řešení
1/1999 - 1/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
budou dodány později
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Hlavním cílem navrhovaného projektu bude zkoumání změn struktury interfázního jádra u buněk lidských myeloidních leukemických linií po působení diferenciačních agens a záření. Budou detekovány změny v lokalizaci ABL a BCR genů a vzdálenost mezi nimi po p ůsobení zmíněných činidel. Bude studována translokace t(9;22) (q34;q11) vedoucí k vytvoření chimerického BCR-ABL genu, který hraje důležitou úlohu v patogenezi chronické myeloidní leukémie. Jde o studium tzv. Philadelphského chromosomu. K řešení navrhova ného projektu bude použita fluorescenční in situ hybridizace kombinovaná s analýzou obrazu. Změny ve struktuře interfázního jádra budou asociovány k fázím buněčného cyklu a ke stupni maturace buněk. V poslední fázi výzkumu bude zavedena metoda reverzně t ranskripční polymerázové řetězové reakce, bude hodnocena exprese c-MYC protoonkogenu, který hraje důležitou úlohu v regulaci G1 fáze buněčného cyklu a je významný v počáteční fázi myeloidní diferenciace. Změny v expresi c-MYC protoonkogenu budou detekována.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info