Workflow v ekonomicko-správních informačních systémech vysokých škol (Workflow v EIS Magion)

Project Identification
ROZV/C5/2013
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
University of Ostrava
Silesian University Opava
University Hradec Králové
University of West Bohemia in Pilsen
Czech University of Agriculture Prague

Cílem projektu je dále rozvinout vzájemnou spolupráci v síti MagNet, sdružující veřejné vysoké školy (dále VVŠ) provozující ekonomický informační systém Magion (dále EIS Magion), a to realizací těchto dílčích cílů:
1. Rozvojový cíl: implementovat do ekonomicko-správních informačních systémů vysokých škol, jejichž jádrem je EIS Magion, elektronický oběh dokladů a uvést jej na všech spoluřešitelských VVŠ do produktivního provozu.
2. Integrační cíl: pokračovat v procesu sjednocování instalací EIS Magion na jednotlivých VVŠ co do rozsahu a obsahu funkčností provozovaných systémů a modulů.
Všechny VVŠ, které jsou navrhovateli předkládaného projektu, se nacházejí v obdobné výchozí situaci:
− Provozují tentýž ekonomický informační systém Magion.
− Mají mezi sebou uzavřenu dohodu o vzájemné spolupráci na dalším rozvoji a vývoji tohoto systému, a od roku 2012 jsou sdruženy v síti MagNet.
− Potřebují pokračovat ve sjednocování funkcionalit modulů EIS Magion, které se v důsledku historického vývoje v dílčích rysech různí, a posílit výkonnostní parametry EIS Magion.
− Potřebují rozvinout existující funkčnost EIS Magion v oblasti workflow a elektronizace oběhu dokladů a zajistit návaznosti na další související informační systémy.
Podstatou projektu je jeho komplexnost (tj. pokrytí diferencovaných informačních potřeb různých tříd uživatelů ve všech dále uvedených aplikačních oblastech včetně návazností na spolupracující systémy v rámci informační infrastruktury VVŠ) a otevřenost (tj. definice a implementace obecných a plně dokumentovaných rozhraní, která umožní integrovat workflow do informačních infrastruktur VVŠ a posílit nezávislost VVŠ na dodavatelích dílčích informačních systémů).
Rozvoj se týká modulů EIS Magion:
 ekonomika a účetnictví (včetně rozpočtů, objednávek, cestovních příkazů, smluv a dalších typů dokladů vstupujících do workflow),
 personalistika a mzdy,
 správa majetku,
 správa smluv a dokumentů
a dalších IS
 výzkumu a vývoje,
 spisové služby

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info