MagNet – síť vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion (MagNet - síť "magionovských" VVŠ)

Project Identification
ROZV/C17/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
University of Ostrava
Silesian University Opava
University Hradec Králové
University of West Bohemia in Pilsen
Czech University of Agriculture Prague

Cílem projektu je formalizovat a rozvinout vzájemnou spolupráci vysokých škol provozujících ekonomický informační systém Magion (dále EIS Magion) externího dodavatele MAGION System, a.s., realizací těchto tří dílčích cílů:
1. koordinační cíl: ustavit centrální koordinační strukturu sítě MagNet, určit zásady jejího fungování a vybudovat pro toto fungování nezbytné zázemí,
2. rozvojový cíl: implementovat do EIS Magion položky ekonomické klasifikace, umožňující efektivní plánování a sledování nákladů, a uvést je do produkčního provozu na všech spoluřešitelských VŠ, včetně integrace se souvisejícími či nadstavbovými informačními systémy,
3. integrační cíl: sjednotit instalace EIS Magion na jednotlivých VŠ co do rozsahu funkčností provozovaných systémů a modulů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info