Looking Back on the External Meeting: Teaching and Education

27 Oct 2021

The favorable situation in October allowed us to continue the tradition of our external meetings, where we all get up from our chairs at offices, leave them and stay together in the chosen place for two days. In addition to the goal of meeting be together physically, we also supported the understanding of the activities of individual teams in relation to the ICS strategy at an external meeting this year. In the miniseries of articles, we will present these goals and the individual activities related to them - the first of them is Teaching and Education.

Selected individuals and teams across ICS had the opportunity to present at the so-called fair their activities affecting the objectives of ICS strategic plan, the first area of ​​which is teaching and education. The fulfillment of this goal is that ICS will become an important part of the educational environment of Masaryk University with a special focus on IT professional education, advanced data management and also education in the field of cybersecurity.

Předměty společného základu

Společná iniciativa ÚVT při naplnění cílů v oblasti strategického záměru Výuka a vzdělávání je příprava jednoho z tzv. předmětů společného základu, jejichž výuka byla pilotně zahájena na podzim 2021 a které si může zapsat jakýkoliv student na Masarykově univerzitě. Předmět s názvem CORE020: Digitální svět: technologie, potenciál i rizika představuje digitalizaci současné společnosti na vybraných příkladech a jevech z běžného života i špičkového výzkumu. Ukáže, jakou roli hrají extrémní objemy dat a je zpracovávající technologie. Předmět se také věnuje rizikům digitalizovaného prostředí a úloze nezbytné regulace, právní a technologické ochrany.

Výuka předmětu společného základu nepředpokládá předchozí znalost, měla by studenta vést k přesnější představě o tom, jak přemýšlí a jakými metodami pracuje vědec v odlišné disciplíně. Ukončení je realizováno kolokviem, zpravidla esej na „nějaké smysluplné téma“ – student tak prokáže získaný rozhled. Cílem totiž není studenty zahltit informacemi a nutit je se je naučit nazpaměť.

Zajímavostí je, že tento předmět je prvním samostatným, který ústav vyučuje bez vazby na fakulty.

Vzdělávání v kyberbezpečnosti

Kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU se osvětě mezi širokou – ale také i odbornou – veřejností v oblasti kyberbezpečnosti věnuje už delší dobu. Mimo to, že členové týmu předávají své znalosti v rámci výuky předmětů na Fakultě informatiky a organizují odborná cvičení zaměřená na předcházení a zpracování bezpečnostních incidentů v prostředí Kybernetického polygonu, pořádají také celodenní školení pro IT správce, které seznamuje s aktuálními hrozbami, jejich realizací, řešením a prevencí.

Velkým tématem je pak vzdělávání běžných uživatelů, tj. široké veřejnosti. To patří mezi důležité aktivity CSIRT-MU týmu, které realizuje prostřednictvím kyberbezpečnostního seriálu s několika základními radami pro pohyb v kybersvětě, pomocí kurzu Kyberkompas s praktickými informacemi a návody či třeba kurzem technik sociálního inženýrství.

V jarním semestru roku 2021 pak vznikl navázáním spolupráce s Univerzitou třetího věku MUNI úspěšný kurz Kybernetická bezpečnost při práci na PC u seniorů. Ten mimo jiné seznámil účastníky s tématy, jako je ochrana samotného zařízení, bezpečný pohyb na internetu nebo tvorba a správa hesel.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info