Looking Back on the External Meeting: Research and development

23 Nov 2021

No description

In the continuation of a mini-series of articles presenting the activities of individual teams in relation to the strategic plan of ICS, this time we will focus on the area of Research and Development and Doctoral Studies. And one of the goals in this area is also the coordination and continuous development of the principles and strategies of Open Science at MU in accordance with the FAIR principles.

Open Science at Masaryk University

Téma Open Science, tj. otevřeného přístupu k vědeckému bádání, se stává stále důležitějším tématem ve vědecké komunitě. Masarykova univerzita má tradici v přístupu k Open Access. Na tu navázala „restartem“ těchto aktivit také v širším kontextu Open Science 1. ledna 2020, kdy byl na MU zahájen tříletý projekt koordinovaný ÚVT.

Cílem tohoto projektu je definovat a nastavit politiku, infrastrukturu a systematickou podporu pro Open Science na MU. Zaměřuje se na dvě oblasti:

MU tak získala Open Science core team v čele s Open Science manažerem, specialistou pro FAIR/Open data a koordinátorkami pro HSS a STM obory. Zahájili jsme budování sítě Open Science metodiků, kteří jsou součástí tzv. Implementační skupiny Open Science MU. A vznikl také Poradní výbor Open Science, který pomáhá s přípravou celouniverzitní strategie. V rámci podpory Open Science jsme uspořádali řadu workshopů a přednášek a také jsme vypracovali a na roadshow po hospodářských středicích MU představili návrh Strategie Open Science MU pro roky 2022–2028, která pokrývá témata Open Access, FAIR data a další podpůrné cíle.

Momentálně probíhá finalizace strategického dokumentu, posléze započne jeho projednávání v rámci vedení univerzity. Na jaro 2022 pak připravujeme kurz celoživotního vzdělávání s názvem Bezpečná správa výzkumných dat, který byl měl přispět ke vzdělávání v oblasti práce s vědeckými daty.

Research Data at Masaryk University

V rámci podpory Open Science na MU silně zdůrazňujeme význam výzkumných dat jako pilíře vědeckého bádání. Kromě snahy o zachování a znovuvyužití, často neopakovatelně a/nebo velmi nákladně, pořízených a zpracovaných výzkumných dat, mají podkladová data k publikacím nezastupitelnou roli pro ověřitelnost a důvěryhodnost vědeckých výsledků. Jsou tak jedním z prvků, které mohou pomoci s řešením krize reprodukovatelnosti vědeckého výzkumu.

Výzkumná data jsou jednotícím prvkem celého životního cyklu výzkumného projektu, zatímco vědecká publikace je „jen“ shrnutím výsledku vědeckého bádání, která se objeví jako jednorázový výstup přibližně v polovině životního cyklu výzkumných dat. Péče o výzkumná data je proto potřebná ve všech fázích jejich životního cyklu.

V rámci podpory práce s výzkumnými daty na MU podporujeme řadu částí životního cyklu výzkumných dat. Pro podporu plánování správy výzkumných data a přípravu Data Management plánů (DMP), což je stále obvyklejší požadavek donátorů výzkumu, jako ÚVT koordinujeme společný projekt MU a VŠCHT na nasazení nástroje Data Stewardship Wizard jako institucionálního nástroje pro plánování správy dat. V rámci oddělení Bezpečnosti a správy dat ÚVT probíhá výzkum v oblasti data provenance, tj. dokumentování původu a zpracování dat v průběhu celého jejich životního cyklu. Výsledky výzkumu jsou aplikovány mimo jiné formou spoluautorství připravovaného standardu ISO 23494 pro tuto oblast. Pro podporu práce s citlivými daty (např. z oblasti medicíny) spravujeme specializované infrastruktury (MeDiMeD, SensitiveCloud). Podporujeme rovněž školící, podpůrné a přednáškové aktivity za oblast výzkumných data v rámci podpory Open Science na MU (jak jsme psali výše).

MU chce hrát významnou roli z hlediska podpory výzkumných dat na národní a evropské úrovni, např. v rámci implementace European Open Science Cloud (EOSC) do českého prostředí. Proto podporujeme a aktivně se podílíme na činnostech e-INFRA CZ směřující právě do podpory implementace EOSC v ČR. Dvě z dosud definovaných otevřených pracovních skupin směřujících k tomuto cíli mají vedoucí právě z Ústavu výpočetní techniky MU.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info