Historické kalendárium

1968 Vznik Vědecko-metodického střediska pro výpočetní techniku při Katedře matematických strojů Přírodovědecké fakulty UJEP (středisko s fakultní působností) – předchůdce ÚVT. Počítače MSP 2A a analogový AP 4.
1978 Rozhodnutí rektora o vybudování Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) a jeho organizačním včlenění k Přírodovědecké fakultě UJEP.
1979 Statutární vznik ÚVT UJEP (úsek Výpočetního střediska a úsek Vědecko-výzkumný). Ředitelem ÚVT a vedoucím jeho Vědecko-výzkumného úseku se stal doc. Jiří Hořejš, vedoucím Výpočetního střediska Ing. Karel Rais. Provizorní sídlo v prostorách LPS VUT na Třídě Obránců míru.
1979 Do provozu uveden počítač EC-1033, první univerzitní sálový počítač. Automatizace prvních ekonomických a správních agend univerzity (ASŘ – automatizované systémy řízení).
1980 Vyčlenění ÚVT z PřF a jeho zařazení jako samostatného rektorátního pracoviště.
1980 ÚVT získává své první vlastní sídlo – rekonstruovaný pavilón v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici. Instalace minipočítače PDP-11/34 s interaktivním režimem zpracování.
1983 Ředitelem ÚVT se stává doc. Václav Račanský.
1983 Zřízeno mikroprocesorové pracoviště na podporu zavádění mikroelektroniky do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti univerzity.
1986 Na ÚVT se objevují první osobní počítače PC.
1986 ÚVT koordinuje 5letý program elektronizace university. V jeho rámci jsou fakulty vybavovány vlastní výpočetní technikou na bázi osobních počítačů a minipočítačů.
1988 Na všech fakultách UJEP zřízeny Laboratoře výpočetní techniky, pracující pod metodickým vedením ÚVT.
1991 ÚVT MU inicioval vznik Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).
1992 Univerzita připojena do Internetu.
1992 Dokončeno připojení všech fakult MU do univerzitní počítačové sítě.
1992 ÚVT MU buduje centrální moravský uzel národní akademické počítačové sítě CESNET.
1993 ÚVT začíná s výstavbou univerzitní optické sítě.
1994 ÚVT MU se koncepčně i personálně podílí na vzniku Fakulty informatiky MU.
1994 Při ÚVT MU vzniká Superpočítačové centrum Brno. Pořízen první superpočítač SGI Power Challenge L sloužící pro vědecko-technické výpočty na univerzitě (ve své době nejvýkonnější počítač v akademické sféře v ČR).
1995 Ukončen provoz sálových počítačů (v provozu byly na ÚVT od roku 1979 postupně systémy EC-1033, EC-1027, Hitachi HDS 6660, kompatibilní s rodinou IBM 360/370), které byly nahrazeny unixovými servery.
1996 Ústav se přestěhoval do společného areálu s Fakultou informatiky na ulici Botanická 68a.
1996 ÚVT přichází s konceptem MetaCentra, propojení výkonných akademických výpočetních systémů v ČR prostřednictvím počítačové sítě (od roku 1998 provozováno v rámci sdružení CESNET).
1997 Ústav vytváří první jednotnou webovou prezentace celé univerzity www.muni.cz a přebírá odpovědnost za její další provoz a rozvoj.
1997 ÚVT zahajuje spolupráci s firmou Magion Vsetín na vývoji Ekonomického informačního systému pro MU (systém nasazen na MU od ledna 1998).
1998 ÚVT zajišťuje pro MU první vědecký elektronický informační zdroj dostupný online přes web – Current Contents Connect. Od roku 2000 následovaly další informační zdroje jako Web of Science, JSTOR, Springer-LINK a další.
1999 Zahájeno budování systému MeDiMed – metropolitního systému pro sběr, zpracování a využívání medicínských obrazových informací v brněnském regionu, později i dalších oblastí ČR.
1999 Pořádání prvních experimentálních medicínských videokonferencí spojených s přímým přenosem video-signálu z operačního sálu do poslucháren lékařských fakult MU Brno a UP Olomouc.
1999 ÚVT zprovoznilo pro MŠMT ČR informační systém SIMS – sdruženou matriku studentů vysokých škol v ČR.
1999 ÚVT začíná fotografovat studenty a zaměstnance MU a vyrábět pro ně studentské a zaměstnanecké čipové karty (ISIC, ITIC, zaměstnanecký průkaz aj. – v září 1999 vyrobeno prvních 14 tisíc průkazů).
2000 Otevřena Celouniverzitní počítačová studovna na Komenského náměstí. Více než 100 počítačů pro studenty MU s nepřetržitým provozem.
2000 Ústav zprovoznil první verzi intranetového systému inet.muni.cz poskytující webové rozhraní pro přístup uživatelů k ekonomicko-správním a personálním agendám MU.
2000 Pořízen první výpočetní cluster postavený na 32 procesorech Intel Pentium PIII.
2000 ÚVT se stává zakládajícím členem evropského sdružení European Grid Forum (EGrid).
2000 První zkušební bezdrátová síť na ÚVT.
2001 Vytvořen Informační systém Brněnské počítačové sítě (IS BAPS), který s využitím technologií geograf
2002 Vznik Laboratoře pokročilých síťových technologií (SITOLA) – společného pracoviště Fakulty informatiky MU, ÚVT a sdružení CESNET specializujícího se na pokročilé síťové protokoly a aplikace vyžadující vysokorychlostní sítě.
2002 Nasazena centrální antivirová ochrana elektronické pošty na MU a opatření proti nevyžádané poště (spamům).
2002 Nový centrálně provozovaný knihovní systém Aleph-MU (nahradil do té doby lokálně provozované knihovní systémy TINLIB a KP-SYS) dokončil přechod na jednotný systém knihoven MU.
2002 ÚVT rozvíjí clearingové centrum MU, zúčtovací systém pro bezhotovostní úhradu služeb poskytovaných studentům a zaměstnancům MU (předchůdce SUPO).
2003 ÚVT buduje jednotnou hlasovou síť MU (telefonie) s využitím univerzitní počítačové sítě a zřizuje univerzitní Spojovací a informační centrum, Call-centrum.
2003 ÚVT spouští bezdrátové počítačové sítě na rektorátě a v Celouniverzitní počítačové studovně.
2004 Prostřednictvím sdružení CESNET se ÚVT zapojuje do budování celoevropského Gridu v rámci projektu 6RP EU.
2005 Zaveden jednotný systém univerzitních počítačových studoven s unifikovaným uživatelským prostředím a centralizovanou správou počítačů.
2005 V návaznosti na pasportizaci budov a místností MU spouští ÚVT elektronickou podporu evidence majetku MU s využitím čarových kódů.
2006 Virtualizace prvních serverů ÚVT MU (na bázi softwaru VMWare).
2007 ÚVT zprovoznil na MU bezdrátovou síť Eduroam (Education Roaming) poskytující globální mobilitu při přístupu uživatelů k bezdrátovým sítím napříč akademickými institucemi.
2008 ÚVT zavádí pro vybrané pracoviště MU službu ukládání (velkokapacitních) dat.
2009 V rámci Oddělení bezpečnosti datové sítě je ustanoven bezpečnostní týmu CSIRT-MU (Computer Security Incident Response Team) pro detekci, prevenci a řešení bezpečnostních incidentů na univerzitní počítačové síti.
2010 ÚVT nabízí MU službu poskytování virtuálních serverů.
2011 Superpočítačové centrum Brno při ÚVT se transformuje do národního centra CERIT-SC (Centre for Education, Research and Innovation in the information Technology – Scientific Cloud), součástí sítě e-infrastruktur, poskytujícího flexibilní úložné a výpočetní kapacity pro potřeby výzkumu.
2012 Z funkce ředitele ÚVT odchází téměř po třiceti letech Václav Račanský; dočasným ředitelem je jmenován Miroslav Bartošek.
2013 Ředitelem ÚVT se stává prof. Luděk Matyska.