Ekonomicko-správní systém INET

INET MU je celouniverzitní ekonomicko-správní intranet. Je vyvíjen v ÚVT od roku 2000 jako rozsáhlá webová nadstavba nad komerčním ekonomickým informačním systémem Magion, a provozován na výkonných clusterech databázových, aplikačních a webových serverů (databázové servery sdílí s EIS Magion).

INET (inet.muni.cz) usnadňuje řadu administrativních a provozních činností a poskytuje množství personálních a ekonomických informací - umožňuje například podávání a schvalování dovolenek, sledování mzdových výměrů a výplatních lístků, podávání a schvalování cestovních příkazů, finanční kontrolu, objednávání stravenek, kontrolu hovorného pevných i mobilních telefonů, výpisy informací o zakázkách a majetku, správu projektů a mnohé další. Některé subsystémy INETu jsou podrobněji popsány dále.

Část aplikací INETu je postavena nad databází komerčního ekonomického systému Magion, který využívají především personální a ekonomická oddělení MU, mnohé další jsou zcela samostatné a vyvíjené kompletně Ústavem výpočetní techniky MU.

Služba je určena:
Zaměstnancům MU | Studentům MU


ISEP – systém evidence projektů

ISEP je registrem projektů, na jejichž řešení se podílí MU. Pokrývá celý životní cyklus projektů od etapy návrhu po udržitelnost, a poskytuje výstupy pro veřejnou prezentaci na internetových stránkách MU. Krom základních evidenčních údajů o projektech ISEP zahrnuje:

  • ekonomické informace – zejména rozpočty projektů a projektových zakázek (údaje o rozpočtech, skutečnosti, očekávaných nákladech a zůstatcích), s vazbou na registr auditů a kontrol 
  • komplexní podporu pro evidenci a podávání návrhů projektů, včetně podpory procesu schvalování a přenosu do evidence realizovaných projektů
  • plánování čerpání rozpočtů v podobě jednorázových i cyklických položek, včetně navázání exspirace cyklických položek na měsíční zpracování mezd a uzávěrky telefonního hovorného
  • elektronické výkazy práce – timesheety – pro projekty; podporovány jsou i nerovnoměrné pracovní kalendáře.

e-Doklady

Elektronický oběh dokladů zahrnuje pořizování a vyřizování (workflow) různých typů dokumentů a dokladů. Zahrnuty jsou jak doklady pořizované v INETu (žádosti o určení termínu dovolené, cestovní příkazy, výkazy práce aj.), tak doklady pořizované v EIS Magion (přijaté objednávky, závazky aj.). 

V současné době zahrnuje elektronický oběh dokladů:

  • liniové schvalování e-dovolenek, cestovních příkazů a výkazů práce na pracovních dohodách (DPP a DPČ)
  • finanční schvalování žádanek o nákupy v DNS
  • kompletní finanční kontrolu vystavených objednávek, závazků, cestovních příkazů před cestou, cestovních příkazů po cestě a pohledávek.

DNS a rámcové smlouvy

Systém DNS poskytuje podporu centrálním dynamickým nákupním systémům provozovaným na MU – jak před vypsáním veřejné zakázky (pořizování žádanek o nákupy zboží a služeb, schvalování žádanek správci operací, souborné exporty schválených žádanek), tak po ukončení zakázky a vyhodnocení výsledků (importy údajů o vysoutěžených dodavatelích a cenách, a přenosy žádanek jako objednávek do modulu Objednávky EIS Magion), včetně souvisejících sestav a podpůrných funkcí. Aplikace pro pořizování žádanek DNS slouží zároveň k pořizování objednávek krytých rámcovými smlouvami, opět s automatickými přenosy do modulu Objednávky Magion.

RT systémy

Součástí INETu je i obecný systém evidence požadavků, umožňující tvorbu lokálních RT (request-tracking) systémů. Jedná se o stavebnicový systém, z něhož lze vyskládat konkrétní lokální systémy dle potřeb a požadavků uživatelů. Systém je vybaven osobním přehledem požadavků sdružujícím požadavky ze všech dílčích aplikací.

SUPO a SDP – viz samostatná služba


Další informace

Technická a další dokumentace  služby je dostupná na wiki http://wiki.ics.muni.cz/doku.php?id=inet.

Technický popis najdete na 
https://inet.muni.cz/app/index.jsp?id=about.vseobinfo.tech.